U wordt geacht de hieronder staande leveringsvoorwaarden volledig te hebben gelezen en bij het plaatsen van een opdracht (mondeling, schriftelijk danwel digitaal) deze leveringsvoorwaarden te accepteren.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening C&E Embassy Express handelend onder de naam VisumChinaExpert.

ALGEMENE VOORWAARDEN

C&E Embassy Express, Westdijk 40-BG34, 3752 AE Bunschoten

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities toegepast:

Opdrachtgever: de wederpartij van C&E Embassy Express
C&E Embassy Express: de eenmanszaak C&E Embassy Express (KvK 32147590)
Uitgevende instantie: de instantie, zijn een ambassade, consulaat, ministerie of anderszins,
die door de opdrachtgever aangevraagd documenten uitgeeft of verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen C&E Embassy Express en
een opdrachtgever, waarop C&E Embassy Express deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden die C&E Embassy Express voor een
opdrachtgever of derden heeft verricht, voor zovervan deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met C&E Embassy Express voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
3.Wanneer één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn,
vernietigd worden of buiten toepassing wordt of worden gelaten, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige
bepalingen uit de algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 3. Offertes

1.De door C&E Embassy Express gemaakte offertes zijn voor de opdrachtgever vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. C&E Embassy Express is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk
binnen 30 dagen worden bevestigd.
2.De prijzen in de offertes van C&E Embassy Express zijn, tenzij anders is aangegeven, exclusief btw.
3.De prijzen op de internetsite van C&E Embassy Express zijn onder voorbehoud van onjuistheden en prijswijzigingen bij C&E
Embassy Express of derden waarvan C&E Embassy Express in de uitoefening van de opdracht voor de opdrachtgever afhankelijk is.
Onder derden zijn in onderhavig geval inbegrepen uitgevende instanties.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan C&E Embassy Express
heeft aangeboden en C&E Embassy Express deze schriftelijk heeft aanvraard of met de uitvoering daarvan is aangevangen, of wanneer
een door C&E Embassy Express uitgebrachte offerte is geaccepteerd conform artikel 3.
2.Indien de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag of legalisatie, treedt C&E Embassy Express als tussenpersoon op
bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie. C&E Embassy Express
is evenwel niet verantwoordelijk voor de door de uitgevende instantie verrichte werkzaamheden, afgegeven of verstrekte documenten en/of
het uitblijven van overeengekomen werkzaamheden. De op de visumaanvraag of legalisatie toepasselijke regelgeving en/of tarieven zijn
onderhevig aan wijzigingen waarop C&E Embassy Express geen invloed kan uitoefenen. Wijzigingen in de toepasselijke regelgeving en/
of tarieven komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.C&E Embassy Express kan de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie afgegeven documenten niet garanderen.
De opdrachtgever is dan ook verplicht om de van de uitgevende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren,
waarbij de opdrachtgever gehouden is voor deze controle schriftelijk contact op te nemen met C&E Embassy Express en/of de uitgevende
instantie.
4.C&E Embassy Express zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten, in overeenstemming met de
eisen van de opdrachtgever, met dien verstande dat C&E Embassy Express uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen
resultaatsverplichting. C&E Embassy Express heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voorzover een
goede uitkomst van de overeenkomst dit vereist.
5.De uitvoering van een opdracht geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever draagt
er zorg voor dat alle gegevens, waarvan C&E Embassy Express of de uitgevende instantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
C&E Embassy Express worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan C&E Embassy Express
verstrekte gegevens. C&E Embassy Express is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren.
6.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan C&E Embassy Express verstrekt zijn of de aanvraag
anderszins onvolledig is, heeft C&E Embassy Express het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de kosten die door derden
tot op dat moment aan C&E Embassy Express in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende overige kosten volgens de
gebruikelijke tarieven van C&E Embassy Express bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.Verzend- en vervoerskosten komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
De documenten worden steeds verzonden op risico van de opdrachtgever.

Artikel 5. Contractduur

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling of meerdere vastgestelde handelingen,
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever C&E Embassy Express daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
Voor termijnoverschrijdingen door toedoen van de uitgevende instantie of de daaruit voortvloeiende schade is C&E Embassy Express niet
aansprakelijk.

Artikel 6. Wijziging van overeenkomst

1.Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. C&E Embassy Express zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de C&E Embassy Express toekomende vergoeding noopt, zal
C&E Embassy Express de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten. In afwijking hierop zal C&E Embassy Express geen meerkosten
in rekening kunnen brengen voor een wijziging of aanvulling die het gevolg is van omstandigheden die C&E Embassy Express kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Gebreken/ Klachtentermijnen

1.Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan C&E Embassy Express, op straffe van verval van alle aan de
opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken.
2.Indien een klact gegrond is, zal C&E Embassy Express het gebrek indien mogelijk herstellen en de overeengekomen werkzaamheden
alsnog of opnieuw verrichten, tenzij de opdrachtgever door dit herstel of door het alsnog of opnieuw verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden nier meer gebaat zal zijn. Indien de opdrachtgever zich er op beroept dat de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
hem niet meer zal kunnen baten, dan dient dus opdrachtgever de opdracht met C&E Embassy Express schriftelijk te annuleren, voorzien van
bewijsstukken dat uitvoering van de opdracht hem niet meer zal kunnen baten.
3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de opdrachtgever niet meer zal kunnen baten, zal
C&E Embassy Express slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 8. Vergoeding C&E Embassy Express

1.C&E Embassy Express heeft recht op een vergoeding voor haar werkzaamheden ongeacht of door haar tussenkomst de overeenkomst tussen
de opdrachtgever en de uitgevende instantie tot stand gekomen is en kan worden uitgevoerd. In geval van spoed zal C&E Embassy Express een
aanvullend spoedtarief in rekening brengen.
2.Alle in de uitingen van C&E Embassy Express genoemde bedragen zijn indicatief en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.Naast de vergoeding voor haar werkzaamheden is de opdrachtgever aan C&E Embassy Express gehouden alle door de uitgevende instantie in
rekening gebrachte kosten te vergoeden, evenals alle overige kosten die voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waaronder,
doch niet beperkt tot, porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten.
4.C&E Embassy Express kan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een begroting maken van de verwachten kosten. Deze
begrotingen zijn exclusief btw en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
5.C&E Embassy Express is te allen tijde gerechtigd prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of bij de door haar ingeschakelde derden aan
de opdrachtgever door te berekenen. Op een eerste verzoek van de opdrachtgever zal C&E Embassy Express alsdan inzage verstrekken in
de betreffende prijsstijging.

Artikel 9. Betaling

1.Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, of indien door C&E Embassy Express anders schriftelijk is aangegeven of schriftelijk
overeen is gekomen, op een door C&E Embassy Express aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2.Na het verstrijken van 7 dagen, of overeengekomen schriftelijke termijn, na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.
3.In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de
opdrachtgever, zullen de vorderingen van C&E Embassy Express en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover C&E Embassy Express
zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn en is C&E Embassy Express gerechtigd haar werkzaamheden met
onmiddellijke ingang op te schorten.
4.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, dan van de facturen die
het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt.

Artikel 10. Buitengerechtelijke incassokosten

1.Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van een of meer verxuimverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever alsdan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag inclusief btw met een minimum van € 100,00.
2.Indien C&E Embassy Express aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in het vorige artikellid en die kosten
rederlijkerwijs noodzakelijk maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, dan komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking.
3.Naast dit artikel genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning € 25,00 administratiekosten verschuldigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.C&E Embassy Express is nimmer aansprakelijk voor de schade die C&E Embassy Express of een derde aan opdrachtgever heeft
toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet) uitvoering uitvoering van de overeenkomst evenals bij de overige door
C&E Embassy Express verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van C&E Embassy zelf.
2.C&E Embassy Express is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door:
de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldgheid van de door de uitgevende instantie verstrekte documenten;
de daardoor ontstane vertraging
Verlies en/of beschadiging van documenten tijdens verzending of vervoer;
Verlies en/of beschadiging van documenten door de uitgevende instantie;
Eventuele onjuistheden van de op de website van C&E Embassy Express gepubliceerde of anderszins door C&E Embassy Express openbaar
gemaakte gegevens.
3.De opdrachtgever vrijwaart C&E Embassy Express voor alle kosten en aanspraken van de door C&E Embassy Express voor de uitvoering
van de overeenkomst ingeschakelde derde(n) en van de betreffende uitgevende instantie.
4.De aansprakelijkheid van C&E Embassy Express, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door C&E Embassy Express
ingeschakelde derde partij, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de derde partij of haar verzekeraar gedane uitkering.
5.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt terwijl C&E Embassy Express
aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van C&E Embassy Express beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans die
handeling binnen de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.C&E Embassy Express is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Artikel 12. Overmacht

1.C&E Embassy Express komt een beroep op overmacht toe, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, (verdere) nakoming
van de overeenkomst van opdracht verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie;
Niet-nakoming door in het kader van de opdracht door C&E Embassy Express ingeschakelde derde(n);
Overheidsmaatregelen die nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken;
Iedere van de wil van C&E Embassy Express onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst rederlijkerwijs
niet van C&E Embassy Express kan worden verlangd.
2.De verplichtingen van C&E Embassy Express worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door C&E Embassy Express niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.Indien C&E Embassy Express bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde en/of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen. Hier is geen sprake van als het al uitgevoerde en/of nog uit te voeren deel geen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 13. Geheimhouding/ Privacybeleid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die ze in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen
hebben verkregen. Informatie kan worden aangemerkt als vertrouwelijk, wanneer een van beide partijen bij de overeenkomst informatie als vertrouwelijk
heeft aangemerkt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Toepasselijk recht/ Bevoegde rechtbank

1.Op iedere overeenkomst tussen C&E Embassy Express en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.De Rechtbank Utrecht, Sector Civiel is exclusief bevoegd om van geschillen tussen C&E Embassy Express en de opdrachtgever kennis te nemen.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.